начало
Делфин
прием
                                                                                                   ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ !

Относно ползването на преференции и освобождаване от заплащане на такси в детските заведения /чл.24 ал.1 от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас/ следва да се има предвид  :
Съгласно § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба за експертиза на работоспособността  /обн.ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., отм.ДВ, бр. 47 от 7 юни 2005 г./ определените групи инвалидност се приравняват към следните проценти загубена работоспособност :

Първа група инвалидност - над 90 на сто;
Втора група инвалидност - от 71 до 90 на сто;
Трета група инвалидност - от 50 до 70 на сто
към: Електронна система за записване в детска градина
съвети
галерия
Studio Solution              Copyright © 2013
първа група
втора група
предучилищна
трета група
яслена група
1
2
4
3
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
Д
г